Головна » Файли » Бібліотека

Проектна діяльність як засіб формування технологічних компетентностей сучасних учнів.
[ Викачати з сервера (49.0 Kb) ] 21.05.2017, 10:41

 

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНИХ УЧНІВ

Куратнік Тетяна Вікторівна

Комунальний заклад «Полтавська гімназія «Здоров’я» №14»

м.Полтава

 

Швидкий розвиток науки та техніки у всіх сферах людської життєдіяльності зумовлює потребу у формуванні компетентної та конкурентноспроможної особистості здатної до самореалізації та саморозвитку, що спричиняє, у свою чергу, і реформування національної системи освіти, зокрема її технологічної компоненти. Одним із пріоритетних напрямів реалізації змісту цієї компоненти є впровадження в навчально-виховний процес сучасної школи проектно-технологічного підходу як умови розвитку в учнів відповідної компетентності.

Велике значення для розробки теоретичних основ проектної діяльності мають праці таких науковців О. Коберник, Н. Матяш, П. Лернер, Н. Пахомова, В. Сидоренко, В. Симоненко, С. Ящук. Теоретико-методологічні основи проектної діяльності розроблені у працях Дж. Джонса, Я. Дитриха, А. Раппапорта, В. Розина, Б. Сазонова, В. Сидоренка, С. Слюсаренка, Р. Фрика, П. Хилла. Проектна методика має своє історичне підгрунтя у світовій педагогіці, значний внесок для її розвитку зробили вітчизняні (П. Блонський, Е. Каганова, С. Шацький) та зарубіжні (Д. Дью, С. Тюберг) педагоги-психологи.

Питання формування і розвитку проектно-технологічної компетентності учнів знайшли відображення в багатьох чинних нормативних документах із питань освіти. Так, у Державному стандарті базової і повної середньої освіти зазначено, що мета освітньої галузі «Технології» полягає в формуванні й розвитку проектно-технологічної компетентності учнів, що відображується в збагаченні їх творчого потенціалу та подальшій соціалізації в суспільстві [1, с. 5].

Державний стандарт зобов'язує забезпечувати практико-орієнтовану діяльність учнів з вивчення визначених питань, соціальну та особистісну значимість цієї діяльності. Навчально-пізнавальний процес необхідно спрямовувати на формування в учнів загальнонавчальних умінь і навичок та ключових компетенцій. У цьому пріоритетами є: діяльнісний підхід, використання для пізнання навколишнього світу різних методів і прийомів, робота з різними джерелами інформації для розв’язування проблемних завдань.

Основним результатом навчання повинна стати не система знань, умінь і навичок, а здатність людини діяти в конкретній життєвій ситуації. Таким чином, компетентнісний підхід проявляється як оновлення змісту освіти у відповідь на мінливу соціально-економічну реальність.

Найбільш успішно компетентнісний підхід реалізується в технології проектної діяльності. Саме в ній закладені умови для успішного оволодіння надпредметними вміннями і навичками, формування активної ініціативної думаючої особистості. У сучасних умовах реалізація будь-якого проекту передбачає використання інформаційно - комунікаційних технологій, що дають можливість моделювання ситуацій, багатоваріантність вибору. Саме проектна технологія дає можливість створити найбільш сприятливі умови процесу навчання з метою спроможності кожного учня відчувати свої можливості, інтелектуальні спроможності для досягнення певної цілі [6, с.2].

Навчальний проект з точки зору учня - це можливість зробити щось цікаве самостійно, в групі або самому, максимально використовуючи свої можливості; це діяльність, що дозволяє проявити себе, спробувати свої сили, докласти свої знання, принести користь і показати публічно досягнутий результат; це діяльність, спрямована на вирішення цікавої проблеми, сформульованої самими учнями у вигляді мети і завдання, коли результат цієї діяльності - знайдений спосіб розв'язання проблеми - носить практичний характер, має важливе прикладне значення і, що досить важливо, цікавий і значимий для самих відкривачів Метод проектів - це чудове дидактичний засіб для навчання проектуванню - вмінню знаходити вирішення різних проблем, які постійно виникають у житті людини, яка займає активну життєву позицію. Він дозволяє виховувати самостійну і відповідальну особистість, розвиває творчі задатки і розумові здібності - необхідні якості розвиненого інтелекту 5, с.12]. Особливість проектного навчання полягає в тому, щоб створити умови, за яких учні: самостійно і охоче отримують потрібні знання з різних джерел; вчаться користуватися набутими знаннями для вирішення пізнавальних і практичних завдань; набувають комунікативні вміння, працюючи в різних групах; розвивають у себе дослідницькі вміння (вміння виявлення проблем, збору інформації, спостереження, проведення експерименту, аналізу, побудови гіпотез, узагальнення); розвивають системне мислення [4].

Діюча програма трудового навчання та технологій зорієнтована на розвиток творчого потенціалу кожного учня і побудована на основі технологій проектного навчання. Результатом діяльності учнів при вивченні обов’язкової складової програми є виріб, а будь-якого варіативного модуля – проект.

Під час виконання навчальних проектів акцент у роботі учнів переноситься на розвиток творчого і критичного мислення, уміння працювати з інформаційними джерелами, різними видами проектно-технологічної документації; формування в учнів навичок проектної діяльності, уміння здійснювати аналіз та оцінку технологічних об’єктів, свідомо обирати ті чи інші технологічні процеси, трудові прийоми і технічні засоби. Таким чином, знання, уміння та навички, якими повинні оволодіти учні різних класів, є передумовою для успішного вирішення ними задач проектно-технологічної діяльності, розвитку творчого підходу у вирішенні технологічних завдань.

Всі ми знаємо, що діти – допитливі від природи та прагнуть пізнавати світ. Вони здатні висувати дуже багато оригінальних ідей. Тому головне завдання вчителя у проектній роботі – бути в першу чергу помічником, що стимулює учнів до пошуку інформації, пізнанню та осмисленню нового, генеруванню власних ідей.

Критичне мислення — це науковий тип мислення, який використовується для розв'язання неординарних практичних задач, включає в себе загальне та предметне мислення, характеризується усвідомленістю, самостійністю, рефлексивністю, цілеспрямованістю, обґрунтованістю, контрольованістю та самоорганізованістю.

Саме розвиток критичного та творчого мислення учнів сприяє ефективній реалізації навчальних проектів.

Базова техніка формування критичного мислення складається з таких ключових етапів: виклик, осмислення, рефлексія. Для кожного з етапів формування критичного мислення використовуються свої методи та форми організації навчальної діяльності учнів :від відомого до нового; прогнозування за ілюстрацією, кошик ідей, правильно - неправильно, дерево припущень, логічний ланцюжок, фішбоун, кластер, дискусія, рефлексія[3].

Використання цих методів навчання під час виконання навчальних проектів допомогає учням більш ґрунтовно та творчо підійти до розробки проектованого виробу, продукують винахідницьку та інноваційну діяльність дітей, розвивають їх ключові життєві компетенції.

Використання методу проектів дає можливість всім учасникам навчально- виховного процесу набути практичного досвіду, який базується як на знаннях, так і перевірці теоретичних знань в повсякденній діяльності. Участь в проектній роботі допомагає сформувати навички активного громадянина демократичного суспільства.

У практичній діяльності реалізація проектної діяльності учнів повинна відбуватися в різних напрямках. Не правильно обмежуватися лише виконанням навчальних учнівських проектів, але і потрібно залучати учнів до виконання дослідницько-наукових, творчо-пошукових та соціальних проектів.

Одним із варіантів дослідницьких проектів є залучення учнів до написання науково-дослідницьких робіт. Працюючи над обраною проблемою в учнів активно розвиваються навики аналітичного, технологічного, критичного та творчого мислення, з’являються винахідницькі ідеї, інноваційні погляди на світ. Такий вид діяльності зумовлює розвиток компетентнісно розвинутої та конкурентоспроможної особистості учня.

Також, доцільно залучати учнів до виконання соціально-важливих проектів. Так, наприклад, проект «Допомога воїнам АТО» спрямований на розробку та виготовлення речей корисних для бійців в умовах військових дій. Пошук цікавих ідей, їх втілення у життя, а також усвідомлення своєї соціальної значущості, активної громадянської позиції спонукають дітей до якісного виконання проектних завдань, їх ефективної реалізації у виробництві. Під час виконання такого проекту простежується чіткий зв’язок технології із життям, що допомагає учням усвідомити практичну значущість своїх знань та вмінь.

Надзвичайно цікавими є екологічні проекти. Так, наприклад, проект «Подаруй нове життя старим речам» сприяє виховання бережливого ставлення учнів до оточуючого середовища, власних речей та матеріалів. Проведення таких проектів виконує просвітницьку та виховну функцію. Знову ж таки, цей проект сприяє розвитку в учнів навик творчого та критичного мислення, зв’язку проектної діяльності із життям.

         Таких проектів може бути велика кількість, проте важливо, щоб проектно-технологічна діяльність була ефективною і сприяла набуттю учнями тих важливих життєвих компетенцій, які потрібні сучасній людині у майбутньому.

Якщо учень оволодіє роботою над різноманітними проектами, можна сподіватися, що він виявиться більш пристосованим дорослого життя : зуміє планувати власну діяльність, орієнтуватися в різноманітних джерелах інформації та життєвих ситуаціях, спільно працювати з різними людьми, тобто адаптуватися до мінливих умов. Практичне використання проектних технологій доводить те, що поєднання у проектній діяльності знань, практичних умінь і навичок; набуття життєтворчих компетенцій допомагають зробити рішучі кроки у вирішенні тих нагальних освітніх проблем, які постають перед освітою ХХІ століття.

 

 

 

 

Список використаних джерел:

1. Гаврилюк Г.М. Підготовка вчителів у післядипломній освіті до реалізації проектно-технологічного підходу в трудовому навчанні учнів. [Електронний ресурс] //Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXp87f68PTAhWBC5oKHbaxDMUQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kspu.edu%2FFileDownload.ashx%2FDis_Gavrulyk.pdf.

2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс]/Державні стандарти – Міністерство освіти і науки України //Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/state_standards/.

3. Куратнік Т.В. Розвиток творчого та критичного мислення на уроках трудового навчання та технологій. [Електронний ресурс]/Методичний портал //Режим доступу: http://metodportal.com/node/55032.

4. Ломакин А.В.Технология проектного обучения [Электронный ресурс]/ © А. В. Ломакин, 2009- 2013. All rights reserved [Сайт]//Режим доступу: http://ladlav.narod.ru/teh_proekt.htm

5. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: пособие для учителей и студентов педагогических вузов. 3-е изд., испр. и доп. — М.: АРКТИ, 2005. — 112 с.

6. Чобіток І.Ю. Проектна технологія навчання як засіб формування компетентностей учнів на уроках природничого циклу. [Електронний ресурс] //Режим доступу: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp14/Chobitok.pdf.

Категорія: Бібліотека | Додав: kuratnk | Теги: проект
Переглядів: 433 | Завантажень: 32 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
avatar